Behandling av personuppgifter hos Cognitive Technology AB

Senast ändrad: 18 april 2018

Här hittar du som är kund hos oss på Cognitive Technology AB information om hur dina personuppgifter behandlas hos oss.
Vi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Cognitive Technology AB behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Produkter Stelvio Bokföring, Stelvio Lön, Stelvio Economy, Stelvio Office, Stelvio Enterprise

Syftet med personuppgifterna?


Varifrån får vi personuppgifterna?

Den mesta informationen får vi direkt från dig.

Vilka personuppgifter samlar Cognitive Technology AB in?

De personuppgifter vi behandlar är följande:


Hur skyddas dina personuppgifter?

Cognitive Technology ser till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna innefattar konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Exempelvis så har endast behöriga personer tillgång till uppgifterna, uppgifterna kan vara krypterade, lagrade i särskilt skyddade utrymmen mm.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter.

Hur länge sparar Cognitive Technology AB dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.


Data till tredje land

Cognitive Technology AB för inte över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES. 

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Cognitive Technology AB:

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära att få svar på om Cognitive Technology AB behandlar personuppgifter om dig och få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Cognitive Technology ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Cognitive Technology även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Cognitive Technology AB rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta genom att kontakta oss på telefon: 0730-502696. Cognitive Technology är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Cognitive Technology AB:s system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Detta kan till exempel vara fallet om du flyttar till en annan kommun.

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Cognitive Technology inte raderar dina uppgifter, exempelvis reglerna om allmänna handlingar. Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Cognitive Technology att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.

Om Cognitive Technology inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Cognitive Technologys skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Cognitive Technology AB kommer att begränsa behandlingen i följande fall:


Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot Cognitive Technology AB:s behandling av dina personuppgifter. Cognitive Technology kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta du som kund själv valt att köpa våra tjänster.

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta oss på 0730-502696 eller epost@ct.se. 

Du kan även gå in och läsa mer om lagen på www.datainspektionen.se.